Ng Hui Tong Normal Ng Hui Tong 1 0 2005-04-06T09:09:00Z 2005-04-06T09:09:00Z 1 1 1 9.2720

9. 各种对象福音事工

梁家麟,改革開放以來的中國農村教會,香港:建道神學院,1999

雷蒙貝克(Bakke, Raymond)著.都市裡的基督徒.郭淑娟與鄒奕硯合譯. 台北:中華福音神學院出版社,1991

 

回到分类目录